دهکده الکترونیکی وادقان » قوانین و مقرارت » وظایف و اختیارات دهیار و دهیاری

مستند به ماده واحده «قانون تأسیس دهیاری­های خودکفا در روستاهای کشور»، مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ و نیز ماده ۲ «اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیارهای»، مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰، دهیاری به عنوان نهادی عمومی غیردولتی محسوب می­شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و وظایفی برای آن تدوین شده است. به این ترتیب دهیاری به عنوان آخرین حلقه در نهاد […]

وظایف و اختیارات دهیار و دهیاری