دهکده الکترونیکی وادقان » قوانین و مقرارت » چگونگی اخذ پروانه ساختمانی

براساس چارت سازمانی زیر متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی می توانند اقدارم کنند. در این چارت چگونگی اخذ پروانه ساختما شرح داده شده است

سه شنبه - 23 اردیبهشت 1393
چگونگی اخذ پروانه ساختمانی