دهکده الکترونیکی وادقان » قوانین و مقرارت » چگونگی اخذ پروانه ساختمانی

براساس چارت سازمانی زیر متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی می توانند اقدارم کنند. در این چارت چگونگی اخذ پروانه ساختما شرح داده شده است

چگونگی اخذ پروانه ساختمانی